• a0251.jpg, ST_Aur, V filter, 60 seconds
 • a0252.jpg, ST_Aur, V filter, 60 seconds
 • a0253.jpg, ST_Aur, V filter, 60 seconds
 • a0254.jpg, ST_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0255.jpg, ST_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0256.jpg, ST_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0257.jpg, ST_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0258.jpg, ST_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0259.jpg, MP_Gem, B filter, 90 seconds
 • a0260.jpg, MP_Gem, V filter, 45 seconds
 • a0261.jpg, SA98, B filter, 60 seconds
 • a0262.jpg, SA98, V filter, 30 seconds
 • a0263.jpg, SA98, R filter, 20 seconds
 • a0264.jpg, SA98, I filter, 20 seconds
 • a0265.jpg, SA124_970, B filter, 45 seconds
 • a0266.jpg, SA124_970, V filter, 20 seconds
 • a0267.jpg, SA124_970, R filter, 10 seconds
 • a0268.jpg, SA124_970, I filter, 20 seconds
 • a0269.jpg, SA52_56, B filter, 45 seconds
 • a0270.jpg, SA52_56, V filter, 20 seconds
 • a0271.jpg, SA52_56, R filter, 10 seconds
 • a0272.jpg, SA52_56, I filter, 20 seconds
 • a0273.jpg, VV_Gem, B filter, 120 seconds
 • a0274.jpg, VV_Gem, B filter, 120 seconds
 • a0275.jpg, VV_Gem, B filter, 120 seconds
 • a0276.jpg, VV_Gem, B filter, 120 seconds
 • a0277.jpg, VV_Gem, B filter, 120 seconds
 • a0278.jpg, VV_Gem, V filter, 80 seconds
 • a0279.jpg, VV_Gem, V filter, 80 seconds
 • a0280.jpg, VV_Gem, V filter, 80 seconds
 • a0281.jpg, VV_Gem, V filter, 80 seconds
 • a0282.jpg, VV_Gem, V filter, 80 seconds
 • a0283.jpg, VV_Gem, I filter, 15 seconds
 • a0284.jpg, VV_Gem, I filter, 15 seconds
 • a0285.jpg, VV_Gem, I filter, 15 seconds
 • a0286.jpg, VV_Gem, I filter, 15 seconds
 • a0287.jpg, VV_Gem, I filter, 15 seconds
 • a0288.jpg, NGC_2438, B filter, 120 seconds
 • a0289.jpg, NGC_2438, V filter, 60 seconds
 • a0290.jpg, SA99_438, B filter, 30 seconds
 • a0291.jpg, SA99_438, V filter, 10 seconds
 • a0292.jpg, SA99_438, R filter, 5 seconds
 • a0293.jpg, SA99_438, I filter, 10 seconds
 • a0294.jpg, SY_CMa, B filter, 60 seconds
 • a0295.jpg, SY_CMa, B filter, 60 seconds
 • a0296.jpg, SY_CMa, B filter, 60 seconds
 • a0297.jpg, SY_CMa, B filter, 60 seconds
 • a0298.jpg, SY_CMa, B filter, 60 seconds
 • a0299.jpg, SY_CMa, V filter, 50 seconds
 • a0300.jpg, SY_CMa, V filter, 50 seconds