• a0101.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0102.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0103.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0104.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0105.jpg, VW_UMa, B filter, 45 seconds
 • a0106.jpg, VW_UMa, V filter, 22.5 seconds
 • a0107.jpg, RY_UMa, B filter, 44.6 seconds
 • a0108.jpg, RY_UMa, V filter, 22.3 seconds
 • a0109.jpg, TV_UMa, B filter, 46.3 seconds
 • a0110.jpg, TV_UMa, V filter, 23.1 seconds
 • a0111.jpg, ST_UMa, B filter, 23.8 seconds
 • a0112.jpg, ST_UMa, V filter, 11.9 seconds
 • a0113.jpg, Z_UMa, B filter, 28.7 seconds
 • a0114.jpg, Z_UMa, V filter, 14.3 seconds
 • a0115.jpg, SU_LYN, V filter, 40 seconds
 • a0116.jpg, SU_LYN, V filter, 40 seconds
 • a0117.jpg, SU_LYN, V filter, 40 seconds
 • a0118.jpg, SU_LYN, B filter, 80 seconds
 • a0119.jpg, SU_LYN, B filter, 80 seconds
 • a0120.jpg, SU_LYN, B filter, 80 seconds
 • a0121.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0122.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0123.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0124.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0125.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0126.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0127.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0128.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0129.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0130.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0131.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0132.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0133.jpg, V_UMi, B filter, 63.4 seconds
 • a0134.jpg, V_UMi, V filter, 31.7 seconds
 • a0135.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0136.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0137.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0138.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0139.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0140.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0141.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0142.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0143.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0144.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0145.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0146.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0147.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0148.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0149.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds
 • a0150.jpg, eps_Aur, B filter, 3.5 seconds