• a0501.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0502.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0503.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0504.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0505.jpg, VW_UMa, B filter, 45 seconds
 • a0506.jpg, VW_UMa, V filter, 22.5 seconds
 • a0507.jpg, TV_UMa, B filter, 46.3 seconds
 • a0508.jpg, TV_UMa, V filter, 23.1 seconds
 • a0509.jpg, ST_UMa, B filter, 23.8 seconds
 • a0510.jpg, ST_UMa, V filter, 11.9 seconds
 • a0511.jpg, Z_UMa, B filter, 28.7 seconds
 • a0512.jpg, Z_UMa, V filter, 14.3 seconds
 • a0513.jpg, V_UMi, B filter, 63.4 seconds
 • a0514.jpg, V_UMi, V filter, 31.7 seconds
 • a0515.jpg, RY_UMa, B filter, 44.6 seconds
 • a0516.jpg, RY_UMa, V filter, 22.3 seconds
 • a0517.jpg, SU_LYN, V filter, 40 seconds
 • a0518.jpg, SU_LYN, V filter, 40 seconds
 • a0519.jpg, SU_LYN, V filter, 40 seconds
 • a0520.jpg, SU_LYN, B filter, 80 seconds
 • a0521.jpg, SU_LYN, B filter, 80 seconds
 • a0522.jpg, SU_LYN, B filter, 80 seconds
 • a0523.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0524.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0525.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0526.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0527.jpg, SU_LYN, R filter, 10 seconds
 • a0528.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0529.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0530.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0531.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0532.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0533.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0534.jpg, SU_LYN, I filter, 3 seconds
 • a0535.jpg, V1385_Ori, B filter, 80 seconds
 • a0536.jpg, V1385_Ori, B filter, 80 seconds
 • a0537.jpg, V1385_Ori, V filter, 40 seconds
 • a0538.jpg, V1385_Ori, V filter, 40 seconds
 • a0539.jpg, SA97, B filter, 80 seconds
 • a0540.jpg, SA97, V filter, 40 seconds
 • a0541.jpg, SA97, R filter, 40 seconds
 • a0542.jpg, SA97, I filter, 30 seconds
 • a0543.jpg, eta_Gem, B filter, 1.7 seconds
 • a0544.jpg, eta_Gem, B filter, 1.7 seconds
 • a0545.jpg, eta_Gem, B filter, 1.7 seconds
 • a0546.jpg, eta_Gem, B filter, 1.7 seconds
 • a0547.jpg, eta_Gem, B filter, 1.7 seconds
 • a0548.jpg, eta_Gem, B filter, 1.7 seconds
 • a0549.jpg, eta_Gem, B filter, 1.7 seconds
 • a0550.jpg, eta_Gem, B filter, 1.7 seconds