• a0201.jpg, V0408_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0202.jpg, V0408_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0203.jpg, V0408_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0204.jpg, V0408_Aur, V filter, 5 seconds
 • a0205.jpg, V0408_Aur, V filter, 5 seconds
 • a0206.jpg, KS_Per, B filter, 20 seconds
 • a0207.jpg, KS_Per, B filter, 20 seconds
 • a0208.jpg, KS_Per, V filter, 10 seconds
 • a0209.jpg, KS_Per, V filter, 10 seconds
 • a0210.jpg, EO_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0211.jpg, EO_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0212.jpg, EO_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0213.jpg, EO_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0214.jpg, EO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0215.jpg, EO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0216.jpg, V0420_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0217.jpg, V0420_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0218.jpg, V0420_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0219.jpg, V0420_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0220.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0221.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0222.jpg, R_Psc, B filter, 15 seconds
 • a0223.jpg, R_Psc, V filter, 7.5 seconds
 • a0224.jpg, AR_Psc, B filter, 18.35 seconds
 • a0225.jpg, AR_Psc, V filter, 9.18 seconds
 • a0226.jpg, CY_Psc, B filter, 8.15 seconds
 • a0227.jpg, CY_Psc, V filter, 4.08 seconds
 • a0228.jpg, DP_Cet, B filter, 12.35 seconds
 • a0229.jpg, DP_Cet, V filter, 6.18 seconds
 • a0230.jpg, AS_Cas, B filter, 60 seconds
 • a0231.jpg, AS_Cas, B filter, 60 seconds
 • a0232.jpg, AS_Cas, B filter, 60 seconds
 • a0233.jpg, AS_Cas, V filter, 30 seconds
 • a0234.jpg, AS_Cas, V filter, 30 seconds
 • a0235.jpg, AS_Cas, V filter, 30 seconds
 • a0236.jpg, AS_Cas, SR filter, 20 seconds
 • a0237.jpg, AS_Cas, SR filter, 20 seconds
 • a0238.jpg, AS_Cas, SR filter, 20 seconds
 • a0239.jpg, AS_Cas, I filter, 20 seconds
 • a0240.jpg, AS_Cas, I filter, 20 seconds
 • a0241.jpg, AS_Cas, I filter, 20 seconds
 • a0242.jpg, V0379_And, B filter, 20 seconds
 • a0243.jpg, V0379_And, B filter, 20 seconds
 • a0244.jpg, V0379_And, V filter, 10 seconds
 • a0245.jpg, V0379_And, V filter, 10 seconds
 • a0246.jpg, AQ_And, B filter, 40 seconds
 • a0247.jpg, AQ_And, B filter, 40 seconds
 • a0248.jpg, AQ_And, B filter, 40 seconds
 • a0249.jpg, AQ_And, V filter, 10 seconds
 • a0250.jpg, AQ_And, V filter, 10 seconds