• a0601.jpg, V0459_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0602.jpg, IM_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0603.jpg, IM_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0604.jpg, IM_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0605.jpg, IM_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0606.jpg, CK_Cam, B filter, 17.85 seconds
 • a0607.jpg, CK_Cam, V filter, 8.93 seconds
 • a0608.jpg, V0335_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0609.jpg, V0335_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0610.jpg, V0335_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0611.jpg, V0335_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0612.jpg, QU_Gem, B filter, 13.43 seconds
 • a0613.jpg, QU_Gem, V filter, 6.7 seconds
 • a0614.jpg, X_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0615.jpg, X_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0616.jpg, X_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0617.jpg, X_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0618.jpg, IS_Gem, B filter, 4.13 seconds
 • a0619.jpg, IS_Gem, V filter, 2.05 seconds
 • a0620.jpg, R_Gem, B filter, 5.95 seconds
 • a0621.jpg, R_Gem, V filter, 2.98 seconds
 • a0622.jpg, V0369_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0623.jpg, V0369_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0624.jpg, V0369_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0625.jpg, V0369_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0626.jpg, UU_Aur, B filter, 2.6 seconds
 • a0627.jpg, UU_Aur, V filter, 1.3 seconds
 • a0628.jpg, DV_Cam, B filter, 6.53 seconds
 • a0629.jpg, DV_Cam, V filter, 3.25 seconds
 • a0630.jpg, R_Aur, B filter, 11.38 seconds
 • a0631.jpg, R_Aur, V filter, 5.68 seconds
 • a0632.jpg, TU_Cam, B filter, 2.65 seconds
 • a0633.jpg, TU_Cam, V filter, 1.33 seconds
 • a0634.jpg, UZ_Lyn, B filter, 0.7 seconds
 • a0635.jpg, UZ_Lyn, V filter, 0.7 seconds
 • a0636.jpg, UW_Lyn, B filter, 2.25 seconds
 • a0637.jpg, UW_Lyn, V filter, 1.13 seconds
 • a0638.jpg, V0449_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0639.jpg, V0449_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0640.jpg, V0449_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0641.jpg, V0449_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0642.jpg, OX_Aur, B filter, 5.65 seconds
 • a0643.jpg, OX_Aur, V filter, 2.83 seconds
 • a0644.jpg, V0340_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0645.jpg, V0340_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0646.jpg, V0340_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0647.jpg, V0340_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0648.jpg, NQ_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0649.jpg, NQ_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0650.jpg, NQ_Gem, V filter, 10 seconds