• a0751.jpg, V0460_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0752.jpg, V0460_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0753.jpg, V0460_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0754.jpg, V0460_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0755.jpg, BQ_Lyn, B filter, 9.28 seconds
 • a0756.jpg, BQ_Lyn, V filter, 4.63 seconds
 • a0757.jpg, AA_Cam, B filter, 20 seconds
 • a0758.jpg, AA_Cam, B filter, 20 seconds
 • a0759.jpg, AA_Cam, V filter, 10 seconds
 • a0760.jpg, AA_Cam, V filter, 10 seconds
 • a0761.jpg, ASAS_J080409+24305, B filter, 20 seconds
 • a0762.jpg, ASAS_J080409+24305, B filter, 20 seconds
 • a0763.jpg, ASAS_J080409+24305, V filter, 10 seconds
 • a0764.jpg, ASAS_J080409+24305, V filter, 10 seconds
 • a0765.jpg, ASAS_J082507+04298, B filter, 10 seconds
 • a0766.jpg, ASAS_J082507+04298, B filter, 10 seconds
 • a0767.jpg, ASAS_J082507+04298, B filter, 10 seconds
 • a0768.jpg, ASAS_J082507+04298, B filter, 10 seconds
 • a0769.jpg, ASAS_J082507+04298, V filter, 10 seconds
 • a0770.jpg, ASAS_J082507+04298, V filter, 10 seconds
 • a0771.jpg, R_Cnc, B filter, 6.35 seconds
 • a0772.jpg, R_Cnc, V filter, 6.35 seconds
 • a0773.jpg, R_Cnc, V filter, 6.35 seconds
 • a0774.jpg, R_Cnc, V filter, 6.35 seconds
 • a0775.jpg, R_Lyn, B filter, 36.05 seconds
 • a0776.jpg, R_Lyn, B filter, 36.05 seconds
 • a0777.jpg, R_Lyn, B filter, 36.05 seconds
 • a0778.jpg, R_Lyn, V filter, 18 seconds
 • a0779.jpg, R_Lyn, V filter, 18 seconds
 • a0780.jpg, R_Lyn, V filter, 18 seconds
 • a0781.jpg, CK_Lyn, B filter, 12.58 seconds
 • a0782.jpg, CK_Lyn, V filter, 6.28 seconds
 • a0783.jpg, SV_Lyn, B filter, 11.38 seconds
 • a0784.jpg, SV_Lyn, V filter, 5.68 seconds
 • a0785.jpg, W_Lyn, B filter, 40 seconds
 • a0786.jpg, W_Lyn, B filter, 40 seconds
 • a0787.jpg, W_Lyn, B filter, 40 seconds
 • a0788.jpg, W_Lyn, V filter, 20 seconds
 • a0789.jpg, W_Lyn, V filter, 20 seconds
 • a0790.jpg, W_Lyn, V filter, 20 seconds
 • a0791.jpg, V_Cnc, B filter, 20 seconds
 • a0792.jpg, V_Cnc, B filter, 20 seconds
 • a0793.jpg, V_Cnc, V filter, 10 seconds
 • a0794.jpg, V_Cnc, V filter, 10 seconds
 • a0795.jpg, BP_Cnc, B filter, 3.45 seconds
 • a0796.jpg, BP_Cnc, V filter, 1.73 seconds
 • a0797.jpg, VZ_Cnc, B filter, 17.7 seconds
 • a0798.jpg, VZ_Cnc, V filter, 8.85 seconds
 • a0799.jpg, FI_Cnc, B filter, 19.4 seconds
 • a0800.jpg, FI_Cnc, V filter, 9.7 seconds