• a0701.jpg, V0449_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0702.jpg, V0449_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0703.jpg, V0449_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0704.jpg, V0449_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0705.jpg, V0340_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0706.jpg, V0340_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0707.jpg, V0340_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0708.jpg, V0340_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0709.jpg, NQ_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0710.jpg, NQ_Gem, B filter, 20 seconds
 • a0711.jpg, NQ_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0712.jpg, NQ_Gem, V filter, 10 seconds
 • a0713.jpg, V0447_Aur, B filter, 17.53 seconds
 • a0714.jpg, V0447_Aur, V filter, 8.75 seconds
 • a0715.jpg, TU_Cam, B filter, 2.65 seconds
 • a0716.jpg, TU_Cam, V filter, 1.33 seconds
 • a0717.jpg, UW_Lyn, B filter, 2.25 seconds
 • a0718.jpg, UW_Lyn, B filter, 2.25 seconds
 • a0719.jpg, UW_Lyn, B filter, 2.25 seconds
 • a0720.jpg, UW_Lyn, V filter, 1.13 seconds
 • a0721.jpg, UW_Lyn, V filter, 1.13 seconds
 • a0722.jpg, UW_Lyn, V filter, 1.13 seconds
 • a0723.jpg, V0403_Aur, B filter, 9.2 seconds
 • a0724.jpg, V0403_Aur, V filter, 4.6 seconds
 • a0725.jpg, V0453_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0726.jpg, V0453_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0727.jpg, V0453_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0728.jpg, V0453_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0729.jpg, psi_1_Aur, B filter, 1.55 seconds
 • a0730.jpg, psi_1_Aur, B filter, 1.55 seconds
 • a0731.jpg, psi_1_Aur, B filter, 1.55 seconds
 • a0732.jpg, psi_1_Aur, V filter, 0.78 seconds
 • a0733.jpg, psi_1_Aur, V filter, 0.78 seconds
 • a0734.jpg, psi_1_Aur, V filter, 0.78 seconds
 • a0735.jpg, V0455_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0736.jpg, V0455_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0737.jpg, V0455_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0738.jpg, V0455_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0739.jpg, RR_Lyn, B filter, 3.83 seconds
 • a0740.jpg, RR_Lyn, V filter, 1.9 seconds
 • a0741.jpg, BR_Lyn, B filter, 40 seconds
 • a0742.jpg, BR_Lyn, B filter, 40 seconds
 • a0743.jpg, BR_Lyn, B filter, 40 seconds
 • a0744.jpg, BR_Lyn, V filter, 20 seconds
 • a0745.jpg, BR_Lyn, V filter, 20 seconds
 • a0746.jpg, BR_Lyn, V filter, 20 seconds
 • a0747.jpg, CE_Lyn, B filter, 19.75 seconds
 • a0748.jpg, CE_Lyn, V filter, 9.88 seconds
 • a0749.jpg, DU_Lyn, B filter, 2.8 seconds
 • a0750.jpg, DU_Lyn, V filter, 1.4 seconds