• a0551.jpg, V0420_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0552.jpg, V0420_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0553.jpg, V0420_Aur, B filter, 10 seconds
 • a0554.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0555.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0556.jpg, V0416_Aur, B filter, 18.53 seconds
 • a0557.jpg, V0416_Aur, V filter, 9.25 seconds
 • a0558.jpg, U_Aur, B filter, 40 seconds
 • a0559.jpg, U_Aur, B filter, 40 seconds
 • a0560.jpg, U_Aur, B filter, 40 seconds
 • a0561.jpg, U_Aur, V filter, 20 seconds
 • a0562.jpg, U_Aur, V filter, 20 seconds
 • a0563.jpg, U_Aur, V filter, 20 seconds
 • a0564.jpg, TU_Tau, B filter, 20 seconds
 • a0565.jpg, TU_Tau, B filter, 20 seconds
 • a0566.jpg, TU_Tau, V filter, 10 seconds
 • a0567.jpg, TU_Tau, V filter, 10 seconds
 • a0568.jpg, NO_Aur, B filter, 6.53 seconds
 • a0569.jpg, NO_Aur, V filter, 3.25 seconds
 • a0570.jpg, LY_Aur, B filter, 10.95 seconds
 • a0571.jpg, LY_Aur, V filter, 5.48 seconds
 • a0572.jpg, V0425_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0573.jpg, V0425_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0574.jpg, V0425_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0575.jpg, V0425_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0576.jpg, V0591_Per, B filter, 20 seconds
 • a0577.jpg, V0591_Per, B filter, 20 seconds
 • a0578.jpg, V0591_Per, V filter, 10 seconds
 • a0579.jpg, V0591_Per, V filter, 10 seconds
 • a0580.jpg, b_Per, B filter, 1.53 seconds
 • a0581.jpg, b_Per, B filter, 1.53 seconds
 • a0582.jpg, b_Per, B filter, 1.53 seconds
 • a0583.jpg, b_Per, V filter, 0.75 seconds
 • a0584.jpg, b_Per, V filter, 0.75 seconds
 • a0585.jpg, b_Per, V filter, 0.75 seconds
 • a0586.jpg, V0432_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0587.jpg, V0432_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0588.jpg, V0432_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0589.jpg, V0432_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0590.jpg, V0428_Aur, B filter, 11.8 seconds
 • a0591.jpg, V0428_Aur, V filter, 5.9 seconds
 • a0592.jpg, V0440_Aur, B filter, 7.43 seconds
 • a0593.jpg, V0440_Aur, V filter, 3.7 seconds
 • a0594.jpg, WY_Gem, B filter, 16.43 seconds
 • a0595.jpg, WY_Gem, V filter, 8.2 seconds
 • a0596.jpg, V0430_Aur, B filter, 13.55 seconds
 • a0597.jpg, V0430_Aur, V filter, 6.78 seconds
 • a0598.jpg, CO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0599.jpg, CO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0600.jpg, CO_Aur, V filter, 10 seconds