• a0501.jpg, V0416_Aur, V filter, 9.25 seconds
 • a0502.jpg, U_Aur, B filter, 40 seconds
 • a0503.jpg, U_Aur, B filter, 40 seconds
 • a0504.jpg, U_Aur, B filter, 40 seconds
 • a0505.jpg, U_Aur, V filter, 20 seconds
 • a0506.jpg, U_Aur, V filter, 20 seconds
 • a0507.jpg, U_Aur, V filter, 20 seconds
 • a0508.jpg, TU_Tau, B filter, 20 seconds
 • a0509.jpg, TU_Tau, B filter, 20 seconds
 • a0510.jpg, TU_Tau, V filter, 10 seconds
 • a0511.jpg, TU_Tau, V filter, 10 seconds
 • a0512.jpg, NO_Aur, B filter, 6.53 seconds
 • a0513.jpg, NO_Aur, V filter, 3.25 seconds
 • a0514.jpg, LY_Aur, B filter, 10.95 seconds
 • a0515.jpg, LY_Aur, V filter, 5.48 seconds
 • a0516.jpg, Z_UMa, V filter, 30 seconds
 • a0517.jpg, Z_UMa, V filter, 30 seconds
 • a0518.jpg, Z_UMa, V filter, 30 seconds
 • a0519.jpg, Z_UMa, B filter, 60 seconds
 • a0520.jpg, Z_UMa, B filter, 60 seconds
 • a0521.jpg, Z_UMa, B filter, 60 seconds
 • a0522.jpg, ST_UMa, V filter, 12 seconds
 • a0523.jpg, ST_UMa, V filter, 12 seconds
 • a0524.jpg, ST_UMa, V filter, 12 seconds
 • a0525.jpg, ST_UMa, B filter, 24 seconds
 • a0526.jpg, ST_UMa, B filter, 24 seconds
 • a0527.jpg, ST_UMa, B filter, 24 seconds
 • a0528.jpg, V0425_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0529.jpg, V0425_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0530.jpg, V0425_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0531.jpg, V0425_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0532.jpg, RY_UMa, V filter, 22 seconds
 • a0533.jpg, RY_UMa, V filter, 22 seconds
 • a0534.jpg, RY_UMa, V filter, 22 seconds
 • a0535.jpg, RY_UMa, B filter, 45 seconds
 • a0536.jpg, RY_UMa, B filter, 45 seconds
 • a0537.jpg, RY_UMa, B filter, 45 seconds
 • a0538.jpg, CO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0539.jpg, CO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0540.jpg, CO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0541.jpg, CO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0542.jpg, TV_UMa, V filter, 23 seconds
 • a0543.jpg, TV_UMa, V filter, 23 seconds
 • a0544.jpg, TV_UMa, V filter, 23 seconds
 • a0545.jpg, TV_UMa, B filter, 46 seconds
 • a0546.jpg, TV_UMa, B filter, 46 seconds
 • a0547.jpg, TV_UMa, B filter, 46 seconds
 • a0548.jpg, V0406_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0549.jpg, V0406_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0550.jpg, V0406_Aur, V filter, 10 seconds