• a0351.jpg, R_Aur, V filter, 15 seconds
 • a0352.jpg, R_Aur, V filter, 15 seconds
 • a0353.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0354.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0355.jpg, T_Cam, B filter, 10 seconds
 • a0356.jpg, T_Cam, B filter, 10 seconds
 • a0357.jpg, T_Cam, B filter, 10 seconds
 • a0358.jpg, T_Cam, V filter, 10 seconds
 • a0359.jpg, T_Cam, SR filter, 2 seconds
 • a0360.jpg, T_Cam, I filter, 1 seconds
 • a0361.jpg, T_Cam, B filter, 10 seconds
 • a0362.jpg, T_Cam, B filter, 10 seconds
 • a0363.jpg, T_Cam, B filter, 10 seconds
 • a0364.jpg, T_Cam, V filter, 10 seconds
 • a0365.jpg, T_Cam, SR filter, 2 seconds
 • a0366.jpg, T_Cam, I filter, 1 seconds
 • a0367.jpg, 11_Cam, V filter, 1.25 seconds
 • a0368.jpg, 11_Cam, V filter, 1.25 seconds
 • a0369.jpg, 11_Cam, V filter, 1.25 seconds
 • a0370.jpg, 11_Cam, B filter, 2.5 seconds
 • a0371.jpg, 11_Cam, B filter, 2.5 seconds
 • a0372.jpg, 11_Cam, B filter, 2.5 seconds
 • a0373.jpg, 11_Cam, V filter, 1.25 seconds
 • a0374.jpg, 11_Cam, V filter, 1.25 seconds
 • a0375.jpg, 11_Cam, V filter, 1.25 seconds
 • a0376.jpg, 11_Cam, B filter, 2.5 seconds
 • a0377.jpg, 11_Cam, B filter, 2.5 seconds
 • a0378.jpg, 11_Cam, B filter, 2.5 seconds
 • a0379.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0380.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0381.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0382.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0383.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0384.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0385.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0386.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0387.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0388.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0389.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0390.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0391.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0392.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0393.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0394.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0395.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0396.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0397.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0398.jpg, Zet_Tau, B filter, 0.5 seconds
 • a0399.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds
 • a0400.jpg, Zet_Tau, V filter, 0.25 seconds