• a1151.jpg, V0417_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1152.jpg, UV_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1153.jpg, UV_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1154.jpg, UV_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1155.jpg, UV_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1156.jpg, V0413_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1157.jpg, V0413_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1158.jpg, V0413_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1159.jpg, V0413_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1160.jpg, V0408_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1161.jpg, V0408_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1162.jpg, V0408_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1163.jpg, V0408_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1164.jpg, RX_Aur, B filter, 19.4 seconds
 • a1165.jpg, RX_Aur, V filter, 9.7 seconds
 • a1166.jpg, EO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1167.jpg, EO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1168.jpg, EO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1169.jpg, EO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1170.jpg, V0420_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1171.jpg, V0420_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1172.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1173.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1174.jpg, IQ_Per, B filter, 20 seconds
 • a1175.jpg, IQ_Per, B filter, 20 seconds
 • a1176.jpg, IQ_Per, V filter, 10 seconds
 • a1177.jpg, IQ_Per, V filter, 10 seconds
 • a1178.jpg, V0416_Aur, B filter, 18.53 seconds
 • a1179.jpg, V0416_Aur, V filter, 9.25 seconds
 • a1180.jpg, U_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1181.jpg, U_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1182.jpg, U_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1183.jpg, U_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1184.jpg, LY_Aur, B filter, 10.95 seconds
 • a1185.jpg, LY_Aur, V filter, 5.48 seconds
 • a1186.jpg, V0425_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1187.jpg, V0425_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1188.jpg, V0425_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1189.jpg, V0425_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1190.jpg, V0432_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1191.jpg, V0432_Aur, B filter, 20 seconds
 • a1192.jpg, V0432_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1193.jpg, V0432_Aur, V filter, 10 seconds
 • a1194.jpg, V0428_Aur, B filter, 11.8 seconds
 • a1195.jpg, V0428_Aur, V filter, 5.9 seconds
 • a1196.jpg, V0591_Per, B filter, 20 seconds
 • a1197.jpg, V0591_Per, B filter, 20 seconds
 • a1198.jpg, V0591_Per, V filter, 10 seconds
 • a1199.jpg, V0591_Per, V filter, 10 seconds
 • a1200.jpg, V0430_Aur, B filter, 13.55 seconds