• a0201.jpg, TZ_Cyg, B filter, 60 seconds
 • a0202.jpg, TZ_Cyg, B filter, 60 seconds
 • a0203.jpg, TZ_Cyg, V filter, 30 seconds
 • a0204.jpg, TZ_Cyg, V filter, 30 seconds
 • a0205.jpg, TZ_Cyg, V filter, 30 seconds
 • a0206.jpg, TZ_Cyg, SR filter, 20 seconds
 • a0207.jpg, TZ_Cyg, SR filter, 20 seconds
 • a0208.jpg, TZ_Cyg, SR filter, 20 seconds
 • a0209.jpg, TZ_Cyg, I filter, 15 seconds
 • a0210.jpg, TZ_Cyg, I filter, 15 seconds
 • a0211.jpg, TZ_Cyg, I filter, 15 seconds
 • a0212.jpg, V0939_Her, B filter, 20 seconds
 • a0213.jpg, V0939_Her, B filter, 20 seconds
 • a0214.jpg, V0939_Her, V filter, 10 seconds
 • a0215.jpg, V0939_Her, V filter, 10 seconds
 • a0216.jpg, FV_Dra, B filter, 20 seconds
 • a0217.jpg, FV_Dra, B filter, 20 seconds
 • a0218.jpg, FV_Dra, V filter, 10 seconds
 • a0219.jpg, FV_Dra, V filter, 10 seconds
 • a0220.jpg, u_Her, B filter, 1.78 seconds
 • a0221.jpg, u_Her, B filter, 1.78 seconds
 • a0222.jpg, u_Her, B filter, 1.78 seconds
 • a0223.jpg, u_Her, V filter, 0.88 seconds
 • a0224.jpg, u_Her, V filter, 0.88 seconds
 • a0225.jpg, u_Her, V filter, 0.88 seconds
 • a0226.jpg, V0944_Her, B filter, 13.43 seconds
 • a0227.jpg, V0944_Her, V filter, 6.7 seconds
 • a0228.jpg, V0931_Her, B filter, 6.35 seconds
 • a0229.jpg, V0931_Her, V filter, 3.18 seconds
 • a0230.jpg, V0819_Her, B filter, 3.8 seconds
 • a0231.jpg, V0819_Her, V filter, 1.9 seconds
 • a0232.jpg, UW_Her, B filter, 12.48 seconds
 • a0233.jpg, UW_Her, V filter, 6.23 seconds
 • a0234.jpg, ST_Her, B filter, 12.48 seconds
 • a0235.jpg, ST_Her, V filter, 6.23 seconds
 • a0236.jpg, X_Her, B filter, 4.95 seconds
 • a0237.jpg, X_Her, V filter, 2.48 seconds
 • a0238.jpg, RR_Her, B filter, 20 seconds
 • a0239.jpg, RR_Her, B filter, 20 seconds
 • a0240.jpg, RR_Her, V filter, 10 seconds
 • a0241.jpg, RR_Her, V filter, 10 seconds
 • a0242.jpg, AT_Dra, B filter, 4.95 seconds
 • a0243.jpg, AT_Dra, V filter, 2.48 seconds
 • a0244.jpg, V0982_Her, B filter, 14.85 seconds
 • a0245.jpg, V0982_Her, V filter, 7.43 seconds
 • a0246.jpg, V0959_Her, B filter, 8.08 seconds
 • a0247.jpg, V0959_Her, V filter, 4.03 seconds
 • a0248.jpg, V0965_Her, B filter, 15.28 seconds
 • a0249.jpg, V0965_Her, V filter, 7.63 seconds
 • a0250.jpg, V0441_Her, B filter, 3.25 seconds