• a0701.jpg, V0432_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0702.jpg, V0432_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0703.jpg, V0432_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0704.jpg, V0432_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0705.jpg, V0408_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0706.jpg, V0408_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0707.jpg, V0408_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0708.jpg, V0408_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0709.jpg, RT_Aur, B filter, 2.38 seconds
 • a0710.jpg, RT_Aur, B filter, 2.38 seconds
 • a0711.jpg, RT_Aur, B filter, 2.38 seconds
 • a0712.jpg, RT_Aur, V filter, 1.18 seconds
 • a0713.jpg, RT_Aur, V filter, 1.18 seconds
 • a0714.jpg, RT_Aur, V filter, 1.18 seconds
 • a0715.jpg, V0454_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0716.jpg, V0454_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0717.jpg, V0454_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0718.jpg, V0454_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0719.jpg, V0459_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0720.jpg, V0459_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0721.jpg, V0459_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0722.jpg, V0459_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0723.jpg, WW_Aur, B filter, 4.9 seconds
 • a0724.jpg, WW_Aur, V filter, 2.45 seconds
 • a0725.jpg, T_UMi, B filter, 20 seconds
 • a0726.jpg, T_UMi, V filter, 10 seconds
 • a0727.jpg, T_UMi, SR filter, 2 seconds
 • a0728.jpg, T_UMi, I filter, 1 seconds
 • a0729.jpg, T_UMi, B filter, 20 seconds
 • a0730.jpg, T_UMi, V filter, 10 seconds
 • a0731.jpg, T_UMi, SR filter, 2 seconds
 • a0732.jpg, T_UMi, I filter, 1 seconds
 • a0733.jpg, BV_CMi, B filter, 13.8 seconds
 • a0734.jpg, BV_CMi, V filter, 6.9 seconds
 • a0735.jpg, ASAS_J082507+04298, B filter, 20 seconds
 • a0736.jpg, ASAS_J082507+04298, B filter, 20 seconds
 • a0737.jpg, ASAS_J082507+04298, V filter, 10 seconds
 • a0738.jpg, ASAS_J082507+04298, V filter, 10 seconds
 • a0739.jpg, S_Hya, B filter, 18.03 seconds
 • a0740.jpg, S_Hya, V filter, 9 seconds
 • a0741.jpg, R_Cnc, B filter, 6.35 seconds
 • a0742.jpg, R_Cnc, V filter, 3.18 seconds
 • a0743.jpg, BP_Cnc, B filter, 3.45 seconds
 • a0744.jpg, BP_Cnc, V filter, 1.73 seconds
 • a0745.jpg, VZ_Cnc, B filter, 17.7 seconds
 • a0746.jpg, VZ_Cnc, V filter, 8.85 seconds
 • a0747.jpg, V_Cnc, B filter, 20 seconds
 • a0748.jpg, V_Cnc, B filter, 20 seconds
 • a0749.jpg, V_Cnc, V filter, 10 seconds
 • a0750.jpg, V_Cnc, V filter, 10 seconds