• a0451.jpg, V0455_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0452.jpg, V0455_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0453.jpg, V0455_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0454.jpg, V0455_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0455.jpg, BR_Lyn, B filter, 80 seconds
 • a0456.jpg, BR_Lyn, B filter, 80 seconds
 • a0457.jpg, BR_Lyn, V filter, 40 seconds
 • a0458.jpg, BR_Lyn, V filter, 40 seconds
 • a0459.jpg, SV_Lyn, B filter, 45.5 seconds
 • a0460.jpg, SV_Lyn, V filter, 22.7 seconds
 • a0461.jpg, CE_Lyn, B filter, 79 seconds
 • a0462.jpg, CE_Lyn, V filter, 39.5 seconds
 • a0463.jpg, DU_Lyn, B filter, 11.2 seconds
 • a0464.jpg, DU_Lyn, V filter, 5.6 seconds
 • a0465.jpg, CK_Lyn, B filter, 50.3 seconds
 • a0466.jpg, CK_Lyn, V filter, 25.1 seconds
 • a0467.jpg, Y_Lyn, B filter, 40.7 seconds
 • a0468.jpg, Y_Lyn, V filter, 20.3 seconds
 • a0469.jpg, FG_Cam, B filter, 80 seconds
 • a0470.jpg, FG_Cam, B filter, 80 seconds
 • a0471.jpg, FG_Cam, V filter, 40 seconds
 • a0472.jpg, FG_Cam, V filter, 40 seconds
 • a0473.jpg, BM_Lyn, B filter, 80 seconds
 • a0474.jpg, BM_Lyn, B filter, 80 seconds
 • a0475.jpg, BM_Lyn, V filter, 40 seconds
 • a0476.jpg, BM_Lyn, V filter, 40 seconds
 • a0477.jpg, W_Lyn, B filter, 80 seconds
 • a0478.jpg, W_Lyn, B filter, 80 seconds
 • a0479.jpg, W_Lyn, V filter, 40 seconds
 • a0480.jpg, W_Lyn, V filter, 40 seconds
 • a0481.jpg, T_UMi, B filter, 80 seconds
 • a0482.jpg, T_UMi, V filter, 40 seconds
 • a0483.jpg, T_UMi, R filter, 8 seconds
 • a0484.jpg, T_UMi, I filter, 4 seconds
 • a0485.jpg, T_UMi, B filter, 80 seconds
 • a0486.jpg, T_UMi, V filter, 40 seconds
 • a0487.jpg, T_UMi, R filter, 8 seconds
 • a0488.jpg, T_UMi, I filter, 4 seconds
 • a0489.jpg, FI_Leo, B filter, 55.7 seconds
 • a0490.jpg, FI_Leo, V filter, 27.8 seconds
 • a0491.jpg, VY_Leo, B filter, 17.9 seconds
 • a0492.jpg, VY_Leo, V filter, 8.9 seconds
 • a0493.jpg, ome_Vir, B filter, 11.7 seconds
 • a0494.jpg, ome_Vir, V filter, 5.8 seconds
 • a0495.jpg, RX_LMi, B filter, 23.4 seconds
 • a0496.jpg, RX_LMi, V filter, 11.7 seconds
 • a0497.jpg, CX_Lyn, B filter, 80 seconds
 • a0498.jpg, CX_Lyn, B filter, 80 seconds
 • a0499.jpg, CX_Lyn, V filter, 40 seconds
 • a0500.jpg, CX_Lyn, V filter, 40 seconds