• a0351.jpg, V0408_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0352.jpg, V0408_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0353.jpg, V0408_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0354.jpg, V0408_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0355.jpg, IM_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0356.jpg, IM_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0357.jpg, IM_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0358.jpg, IM_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0359.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0360.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0361.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0362.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0363.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0364.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0365.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0366.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0367.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0368.jpg, zet_Tau, B filter, 1.2 seconds
 • a0369.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0370.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0371.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0372.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0373.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0374.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0375.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0376.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0377.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0378.jpg, zet_Tau, V filter, 0.6 seconds
 • a0379.jpg, UV_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0380.jpg, UV_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0381.jpg, UV_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0382.jpg, UV_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0383.jpg, U_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0384.jpg, U_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0385.jpg, U_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0386.jpg, U_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0387.jpg, NO_Aur, B filter, 26.1 seconds
 • a0388.jpg, NO_Aur, V filter, 13 seconds