• a0951.jpg, V0408_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0952.jpg, V0408_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0953.jpg, V0408_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0954.jpg, V0408_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0955.jpg, KS_Per, B filter, 20 seconds
 • a0956.jpg, KS_Per, B filter, 20 seconds
 • a0957.jpg, KS_Per, V filter, 10 seconds
 • a0958.jpg, KS_Per, V filter, 10 seconds
 • a0959.jpg, RX_Aur, B filter, 19.4 seconds
 • a0960.jpg, RX_Aur, V filter, 9.7 seconds
 • a0961.jpg, AB_Aur, B filter, 13.68 seconds
 • a0962.jpg, AB_Aur, V filter, 6.83 seconds
 • a0963.jpg, X_Cam, B filter, 20 seconds
 • a0964.jpg, X_Cam, B filter, 20 seconds
 • a0965.jpg, X_Cam, V filter, 10 seconds
 • a0966.jpg, X_Cam, V filter, 10 seconds
 • a0967.jpg, V0413_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0968.jpg, V0413_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0969.jpg, V0413_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0970.jpg, V0413_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0971.jpg, EO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0972.jpg, EO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0973.jpg, EO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0974.jpg, EO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0975.jpg, V0420_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0976.jpg, V0420_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0977.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0978.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0979.jpg, UV_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0980.jpg, UV_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0981.jpg, UV_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0982.jpg, UV_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0983.jpg, KW_Aur, B filter, 2.25 seconds
 • a0984.jpg, KW_Aur, B filter, 2.25 seconds
 • a0985.jpg, KW_Aur, B filter, 2.25 seconds
 • a0986.jpg, KW_Aur, V filter, 1.13 seconds
 • a0987.jpg, KW_Aur, V filter, 1.13 seconds
 • a0988.jpg, KW_Aur, V filter, 1.13 seconds
 • a0989.jpg, V1374_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0990.jpg, V1374_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0991.jpg, V1374_Ori, V filter, 10 seconds
 • a0992.jpg, V1374_Ori, V filter, 10 seconds
 • a0993.jpg, V2592_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0994.jpg, V2592_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0995.jpg, V2592_Ori, V filter, 10 seconds
 • a0996.jpg, V2592_Ori, V filter, 10 seconds
 • a0997.jpg, BM_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0998.jpg, BM_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0999.jpg, BM_Ori, V filter, 10 seconds
 • a1000.jpg, BM_Ori, V filter, 10 seconds