• a0251.jpg, V0420_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0252.jpg, V0420_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0253.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0254.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0255.jpg, S_CMi, B filter, 10.38 seconds
 • a0256.jpg, S_CMi, V filter, 5.18 seconds
 • a0257.jpg, V0434_Aur, B filter, 17.38 seconds
 • a0258.jpg, V0434_Aur, V filter, 8.68 seconds
 • a0259.jpg, KW_Hya, B filter, 6.6 seconds
 • a0260.jpg, KW_Hya, V filter, 3.3 seconds
 • a0261.jpg, V1388_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0262.jpg, V1388_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0263.jpg, V1388_Ori, V filter, 10 seconds
 • a0264.jpg, V1388_Ori, V filter, 10 seconds
 • a0265.jpg, DV_Leo, B filter, 20 seconds
 • a0266.jpg, DV_Leo, B filter, 20 seconds
 • a0267.jpg, DV_Leo, V filter, 10 seconds
 • a0268.jpg, DV_Leo, V filter, 10 seconds
 • a0269.jpg, ASAS_J062103+02341, B filter, 18.53 seconds
 • a0270.jpg, ASAS_J062103+02341, V filter, 9.25 seconds
 • a0271.jpg, CO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0272.jpg, CO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0273.jpg, CO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0274.jpg, CO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0275.jpg, EL_Leo, B filter, 20 seconds
 • a0276.jpg, EL_Leo, B filter, 20 seconds
 • a0277.jpg, EL_Leo, V filter, 10 seconds
 • a0278.jpg, EL_Leo, V filter, 10 seconds
 • a0279.jpg, NS_Hya, B filter, 7.03 seconds
 • a0280.jpg, NS_Hya, V filter, 3.5 seconds
 • a0281.jpg, S_Hya, B filter, 18.03 seconds
 • a0282.jpg, S_Hya, V filter, 9 seconds
 • a0283.jpg, DK_Dra, B filter, 7.78 seconds
 • a0284.jpg, DK_Dra, V filter, 3.88 seconds
 • a0285.jpg, IR_UMa, B filter, 20 seconds
 • a0286.jpg, IR_UMa, B filter, 20 seconds
 • a0287.jpg, IR_UMa, V filter, 10 seconds
 • a0288.jpg, IR_UMa, V filter, 10 seconds
 • a0289.jpg, TU_LMi, B filter, 20 seconds
 • a0290.jpg, TU_LMi, B filter, 20 seconds
 • a0291.jpg, TU_LMi, V filter, 10 seconds
 • a0292.jpg, TU_LMi, V filter, 10 seconds
 • a0293.jpg, CU_Dra, B filter, 1.53 seconds
 • a0294.jpg, CU_Dra, B filter, 1.53 seconds
 • a0295.jpg, CU_Dra, B filter, 1.53 seconds
 • a0296.jpg, CU_Dra, V filter, 0.75 seconds
 • a0297.jpg, CU_Dra, V filter, 0.75 seconds
 • a0298.jpg, CU_Dra, V filter, 0.75 seconds
 • a0299.jpg, RX_LMi, B filter, 5.85 seconds
 • a0300.jpg, RX_LMi, V filter, 2.93 seconds