• a0551.jpg, AZ_Psc, V filter, 20 seconds
 • a0552.jpg, LP_Aqr, B filter, 6 seconds
 • a0553.jpg, LP_Aqr, V filter, 3 seconds
 • a0554.jpg, LP_Aqr, V filter, 3 seconds
 • a0555.jpg, LO_Aqr, B filter, 18 seconds
 • a0556.jpg, LO_Aqr, V filter, 9 seconds
 • a0557.jpg, BW_Cap, B filter, 11 seconds
 • a0558.jpg, BW_Cap, V filter, 6 seconds
 • a0559.jpg, UY_PsA, B filter, 23 seconds
 • a0560.jpg, UY_PsA, V filter, 12 seconds
 • a0561.jpg, CH_Ind, B filter, 48 seconds
 • a0562.jpg, CH_Ind, V filter, 24 seconds
 • a0563.jpg, X_Ind, B filter, 52 seconds
 • a0564.jpg, X_Ind, V filter, 26 seconds
 • a0565.jpg, RS_Gru, B filter, 71 seconds
 • a0566.jpg, RS_Gru, V filter, 36 seconds
 • a0567.jpg, V0391_Pav, B filter, 23 seconds
 • a0568.jpg, V0391_Pav, V filter, 12 seconds
 • a0569.jpg, SX_Pav, B filter, 6 seconds
 • a0570.jpg, SX_Pav, V filter, 3 seconds
 • a0571.jpg, SX_Pav, V filter, 3 seconds
 • a0572.jpg, BT_Ind, B filter, 27 seconds
 • a0573.jpg, BT_Ind, V filter, 14 seconds
 • a0574.jpg, KU_Aqr, B filter, 57 seconds
 • a0575.jpg, KU_Aqr, V filter, 29 seconds
 • a0576.jpg, KW_Aqr, B filter, 86 seconds
 • a0577.jpg, KW_Aqr, V filter, 43 seconds
 • a0578.jpg, TT_PsA, B filter, 30 seconds
 • a0579.jpg, TT_PsA, V filter, 15 seconds
 • a0580.jpg, R_Gru, B filter, 43 seconds
 • a0581.jpg, R_Gru, V filter, 22 seconds
 • a0582.jpg, CO_Gru, B filter, 23 seconds
 • a0583.jpg, CO_Gru, V filter, 12 seconds
 • a0584.jpg, VW_PsA, B filter, 19 seconds
 • a0585.jpg, VW_PsA, V filter, 10 seconds
 • a0586.jpg, khi_Aqr, B filter, 4 seconds
 • a0587.jpg, khi_Aqr, B filter, 4 seconds
 • a0588.jpg, khi_Aqr, B filter, 4 seconds
 • a0589.jpg, khi_Aqr, B filter, 4 seconds
 • a0590.jpg, khi_Aqr, B filter, 4 seconds
 • a0591.jpg, khi_Aqr, B filter, 4 seconds
 • a0592.jpg, khi_Aqr, V filter, 2 seconds
 • a0593.jpg, khi_Aqr, V filter, 2 seconds
 • a0594.jpg, khi_Aqr, V filter, 2 seconds
 • a0595.jpg, khi_Aqr, V filter, 2 seconds
 • a0596.jpg, khi_Aqr, V filter, 2 seconds
 • a0597.jpg, khi_Aqr, V filter, 2 seconds
 • a0598.jpg, T_Gru, B filter, 75 seconds
 • a0599.jpg, T_Gru, V filter, 38 seconds
 • a0600.jpg, CP_Gru, B filter, 23 seconds