• a0451.jpg, S_Vir, B filter, 21 seconds
 • a0452.jpg, S_Vir, V filter, 10.5 seconds
 • a0453.jpg, SA108, B filter, 80 seconds
 • a0454.jpg, SA108, V filter, 40 seconds
 • a0455.jpg, SA108, R filter, 40 seconds
 • a0456.jpg, SA108, I filter, 30 seconds
 • a0457.jpg, V0977_Her, B filter, 106.2 seconds
 • a0458.jpg, V0977_Her, V filter, 53.1 seconds
 • a0459.jpg, SA110, B filter, 80 seconds
 • a0460.jpg, SA110, V filter, 40 seconds
 • a0461.jpg, SA110, R filter, 40 seconds
 • a0462.jpg, SA110, I filter, 30 seconds
 • a0463.jpg, V2118_Oph, B filter, 61.1 seconds
 • a0464.jpg, V2118_Oph, V filter, 30.5 seconds
 • a0465.jpg, V0978_Her, B filter, 50.8 seconds
 • a0466.jpg, V0978_Her, V filter, 25.4 seconds
 • a0467.jpg, HD_179218, B filter, 60 seconds
 • a0468.jpg, HD_179218, V filter, 30 seconds
 • a0469.jpg, HD_179218, R filter, 24 seconds
 • a0470.jpg, HD_179218, I filter, 30 seconds
 • a0471.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0472.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0473.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0474.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0475.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0476.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0477.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0478.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0479.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0480.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0481.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0482.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0483.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0484.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0485.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0486.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0487.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0488.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0489.jpg, omi_Her, B filter, 1.2 seconds
 • a0490.jpg, omi_Her, V filter, 0.6 seconds
 • a0491.jpg, V0983_Her, B filter, 78.3 seconds
 • a0492.jpg, V0983_Her, V filter, 39.1 seconds
 • a0493.jpg, V0772_Her, B filter, 54.7 seconds
 • a0494.jpg, V0772_Her, V filter, 27.3 seconds
 • a0495.jpg, V0989_Her, B filter, 49.4 seconds
 • a0496.jpg, V0989_Her, V filter, 24.7 seconds
 • a0497.jpg, S_Ser, I filter, 10 seconds
 • a0498.jpg, S_Ser, R filter, 8 seconds
 • a0499.jpg, S_Ser, V filter, 20 seconds
 • a0500.jpg, S_Ser, B filter, 80 seconds