• a0101.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0102.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0103.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0104.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0105.jpg, T_Tau, B filter, 60 seconds
 • a0106.jpg, T_Tau, V filter, 30 seconds
 • a0107.jpg, T_Tau, R filter, 30 seconds
 • a0108.jpg, T_Tau, I filter, 30 seconds
 • a0109.jpg, BM_Ori, I filter, 20 seconds
 • a0110.jpg, BM_Ori, R filter, 20 seconds
 • a0111.jpg, BM_Ori, V filter, 30 seconds
 • a0112.jpg, BM_Ori, B filter, 60 seconds
 • a0113.jpg, BM_Ori, B filter, 60 seconds
 • a0114.jpg, BM_Ori, V filter, 30 seconds
 • a0115.jpg, BM_Ori, R filter, 20 seconds
 • a0116.jpg, BM_Ori, I filter, 20 seconds
 • a0117.jpg, RY_Tau, B filter, 60 seconds
 • a0118.jpg, RY_Tau, V filter, 30 seconds
 • a0119.jpg, RY_Tau, R filter, 30 seconds
 • a0120.jpg, RY_Tau, I filter, 30 seconds
 • a0121.jpg, SA96, B filter, 80 seconds
 • a0122.jpg, SA96, V filter, 40 seconds
 • a0123.jpg, SA96, R filter, 40 seconds
 • a0124.jpg, SA96, I filter, 30 seconds
 • a0125.jpg, S_Ori, I filter, 10 seconds
 • a0126.jpg, S_Ori, R filter, 30 seconds
 • a0127.jpg, S_Ori, V filter, 60 seconds
 • a0128.jpg, S_Ori, B filter, 60 seconds
 • a0129.jpg, S_Ori, B filter, 60 seconds
 • a0130.jpg, S_Ori, V filter, 60 seconds
 • a0131.jpg, S_Ori, R filter, 30 seconds
 • a0132.jpg, S_Ori, I filter, 10 seconds
 • a0133.jpg, VX_Pup, B filter, 78.1 seconds
 • a0134.jpg, VX_Pup, V filter, 39 seconds
 • a0135.jpg, VX_Pup, R filter, 31.2 seconds
 • a0136.jpg, VX_Pup, I filter, 31.2 seconds
 • a0137.jpg, X_Pup, B filter, 84.8 seconds
 • a0138.jpg, X_Pup, V filter, 42.4 seconds
 • a0139.jpg, X_Pup, R filter, 33.9 seconds
 • a0140.jpg, X_Pup, I filter, 33.9 seconds
 • a0141.jpg, Z_Pup, B filter, 48 seconds
 • a0142.jpg, Z_Pup, V filter, 24 seconds
 • a0143.jpg, ST_Tau, B filter, 82.5 seconds
 • a0144.jpg, ST_Tau, V filter, 41.2 seconds
 • a0145.jpg, ST_Tau, R filter, 33 seconds
 • a0146.jpg, ST_Tau, I filter, 33 seconds
 • a0147.jpg, V_Mon, B filter, 16 seconds
 • a0148.jpg, V_Mon, V filter, 8 seconds
 • a0149.jpg, EU_Tau, B filter, 91.3 seconds
 • a0150.jpg, EU_Tau, V filter, 45.6 seconds