• a0401.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0402.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0403.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0404.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0405.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0406.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0407.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0408.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0409.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0410.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0411.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0412.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0413.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0414.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0415.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0416.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0417.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0418.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0419.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0420.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0421.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0422.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0423.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0424.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0425.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0426.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0427.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0428.jpg, AB_Aur, I filter, 30 seconds
 • a0429.jpg, SA97, B filter, 80 seconds
 • a0430.jpg, SA97, V filter, 40 seconds
 • a0431.jpg, SA97, R filter, 40 seconds
 • a0432.jpg, SA97, I filter, 30 seconds
 • a0433.jpg, SA105, B filter, 80 seconds
 • a0434.jpg, SA105, V filter, 40 seconds
 • a0435.jpg, SA105, R filter, 40 seconds
 • a0436.jpg, SA105, I filter, 30 seconds
 • a0437.jpg, SA102, B filter, 80 seconds
 • a0438.jpg, SA102, V filter, 40 seconds
 • a0439.jpg, SA102, R filter, 40 seconds
 • a0440.jpg, SA102, I filter, 30 seconds
 • a0441.jpg, SA103, B filter, 80 seconds
 • a0442.jpg, SA103, V filter, 40 seconds
 • a0443.jpg, SA103, R filter, 40 seconds
 • a0444.jpg, SA103, I filter, 30 seconds
 • a0445.jpg, EU_Tau, B filter, 91.3 seconds
 • a0446.jpg, EU_Tau, V filter, 45.6 seconds
 • a0447.jpg, EU_Tau, R filter, 36.5 seconds
 • a0448.jpg, EU_Tau, I filter, 36.5 seconds
 • a0449.jpg, RY_CMa, B filter, 76.7 seconds
 • a0450.jpg, RY_CMa, V filter, 38.3 seconds