• a0301.jpg, AB_Aur, B filter, 60 seconds
 • a0302.jpg, AB_Aur, V filter, 30 seconds
 • a0303.jpg, AB_Aur, R filter, 24 seconds
 • a0304.jpg, AB_Aur, I filter, 21 seconds
 • a0305.jpg, V538_Cas, B filter, 60 seconds
 • a0306.jpg, V538_Cas, V filter, 30 seconds
 • a0307.jpg, SA98, B filter, 80 seconds
 • a0308.jpg, SA98, V filter, 40 seconds
 • a0309.jpg, SA98, R filter, 40 seconds
 • a0310.jpg, SA98, I filter, 30 seconds
 • a0311.jpg, SA101, B filter, 80 seconds
 • a0312.jpg, SA101, V filter, 40 seconds
 • a0313.jpg, SA101, R filter, 40 seconds
 • a0314.jpg, SA101, I filter, 30 seconds
 • a0315.jpg, SA99, B filter, 80 seconds
 • a0316.jpg, SA99, V filter, 40 seconds
 • a0317.jpg, SA99, R filter, 40 seconds
 • a0318.jpg, SA99, I filter, 30 seconds
 • a0319.jpg, M67, B filter, 120 seconds
 • a0320.jpg, M67, V filter, 80 seconds
 • a0321.jpg, M67, R filter, 60 seconds
 • a0322.jpg, M67, I filter, 60 seconds
 • a0323.jpg, BM_Ori, I filter, 20 seconds
 • a0324.jpg, BM_Ori, R filter, 20 seconds
 • a0325.jpg, BM_Ori, V filter, 30 seconds
 • a0326.jpg, BM_Ori, B filter, 60 seconds
 • a0327.jpg, BM_Ori, B filter, 60 seconds
 • a0328.jpg, BM_Ori, V filter, 30 seconds
 • a0329.jpg, BM_Ori, R filter, 20 seconds
 • a0330.jpg, BM_Ori, I filter, 20 seconds
 • a0331.jpg, SA94, B filter, 80 seconds
 • a0332.jpg, SA94, V filter, 40 seconds
 • a0333.jpg, SA94, R filter, 40 seconds
 • a0334.jpg, SA94, I filter, 30 seconds
 • a0335.jpg, T_Tau, B filter, 60 seconds
 • a0336.jpg, T_Tau, V filter, 30 seconds
 • a0337.jpg, T_Tau, R filter, 30 seconds
 • a0338.jpg, T_Tau, I filter, 30 seconds
 • a0339.jpg, RY_Tau, B filter, 60 seconds
 • a0340.jpg, RY_Tau, V filter, 30 seconds
 • a0341.jpg, RY_Tau, R filter, 30 seconds
 • a0342.jpg, RY_Tau, I filter, 30 seconds
 • a0343.jpg, SA100, B filter, 80 seconds
 • a0344.jpg, SA100, V filter, 40 seconds
 • a0345.jpg, SA100, R filter, 40 seconds
 • a0346.jpg, SA100, I filter, 30 seconds
 • a0347.jpg, SA102, B filter, 80 seconds
 • a0348.jpg, SA102, V filter, 40 seconds
 • a0349.jpg, SA102, R filter, 40 seconds
 • a0350.jpg, SA102, I filter, 30 seconds