• a0901.jpg, V0359_Hya, B filter, 131.2 seconds
 • a0902.jpg, V0359_Hya, V filter, 65.6 seconds
 • a0903.jpg, TX_Sex, B filter, 70.8 seconds
 • a0904.jpg, TX_Sex, V filter, 35.4 seconds
 • a0905.jpg, EM_Leo, B filter, 63.4 seconds
 • a0906.jpg, EM_Leo, V filter, 31.7 seconds
 • a0907.jpg, Zeta_Aur, B filter, 2.4 seconds
 • a0908.jpg, Zeta_Aur, B filter, 2.4 seconds
 • a0909.jpg, Zeta_Aur, B filter, 2.4 seconds
 • a0910.jpg, Zeta_Aur, B filter, 2.4 seconds
 • a0911.jpg, Zeta_Aur, V filter, 1.2 seconds
 • a0912.jpg, Zeta_Aur, V filter, 1.2 seconds
 • a0913.jpg, Zeta_Aur, V filter, 1.2 seconds
 • a0914.jpg, Zeta_Aur, V filter, 1.2 seconds
 • a0915.jpg, Zeta_Aur, R filter, 1 seconds
 • a0916.jpg, Zeta_Aur, R filter, 1 seconds
 • a0917.jpg, Zeta_Aur, R filter, 1 seconds
 • a0918.jpg, Zeta_Aur, R filter, 1 seconds
 • a0919.jpg, Zeta_Aur, I filter, 0.8 seconds
 • a0920.jpg, Zeta_Aur, I filter, 0.8 seconds
 • a0921.jpg, Zeta_Aur, I filter, 0.8 seconds
 • a0922.jpg, Zeta_Aur, I filter, 0.8 seconds
 • a0923.jpg, TW_Hya, B filter, 80 seconds
 • a0924.jpg, TW_Hya, B filter, 80 seconds
 • a0925.jpg, TW_Hya, B filter, 80 seconds
 • a0926.jpg, TW_Hya, V filter, 60 seconds
 • a0927.jpg, TW_Hya, V filter, 60 seconds
 • a0928.jpg, TW_Hya, R filter, 50 seconds
 • a0929.jpg, TW_Hya, R filter, 50 seconds
 • a0930.jpg, TW_Hya, I filter, 50 seconds
 • a0931.jpg, TW_Hya, I filter, 50 seconds