• a0551.jpg, pi_Aur, B filter, 4.7 seconds
 • a0552.jpg, pi_Aur, V filter, 2.3 seconds
 • a0553.jpg, pi_Aur, B filter, 4.7 seconds
 • a0554.jpg, pi_Aur, V filter, 2.3 seconds
 • a0555.jpg, pi_Aur, B filter, 4.7 seconds
 • a0556.jpg, pi_Aur, V filter, 2.3 seconds
 • a0557.jpg, V0403_Aur, B filter, 36.8 seconds
 • a0558.jpg, V0403_Aur, V filter, 18.4 seconds
 • a0559.jpg, V0444_Aur, B filter, 18.1 seconds
 • a0560.jpg, V0444_Aur, V filter, 9 seconds
 • a0561.jpg, V1392_Ori, B filter, 117.5 seconds
 • a0562.jpg, V1392_Ori, V filter, 58.7 seconds
 • a0563.jpg, V1260_Ori, B filter, 114.3 seconds
 • a0564.jpg, V1260_Ori, V filter, 57.1 seconds
 • a0565.jpg, V0638_Mon, B filter, 27.6 seconds
 • a0566.jpg, V0638_Mon, V filter, 13.8 seconds
 • a0567.jpg, V0653_Mon, B filter, 11.3 seconds
 • a0568.jpg, V0653_Mon, V filter, 5.6 seconds
 • a0569.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0570.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0571.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0572.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0573.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0574.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0575.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0576.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0577.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0578.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0579.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0580.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0581.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0582.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0583.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0584.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0585.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0586.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0587.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0588.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0589.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0590.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0591.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0592.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0593.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0594.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0595.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0596.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0597.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0598.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds
 • a0599.jpg, SU_Dra, V filter, 80 seconds
 • a0600.jpg, SU_Dra, I filter, 40 seconds